Naše služby

Jak to děláme

Proč si vybrat právě nás?

 • Nabízíme komplexní služby, tzn. kromě životního pojištění, pojištění vozidel a majetku také zabezpečení bankovních produktů, včetně hypoték, pomoc při konsolidaci dluhů a investiční poradenství.
 • V našich řadách nenajdete poradce-rychlokvašky. K tomu, aby vám náš poradce mohl poskytnout službu, musí nejprve projít náročným vnitrofiremním vzděláváním završeným zkouškami odborné způsobilosti.
 • Protože nejsme průtokový ohřívač, náš poradce se bude o vaše pojistky a finance trvale starat a poskytovat vám kvalitní servis.
 • Protože nenabízíme nestandardní produktyneupřednostňujeme žádné partnery, můžeme vám poskytnout skutečně nezávislé poradenství a sdělit vám nejen přednosti produktů, ale také jejich slabiny.
 • Protože náš poradce pracuje ve svobodném prostředí naší firmy, může se vám metodicky plně přizpůsobit, nebude od vás vyžadovat žádné informace, které nejsou nezbytné pro zabezpečení vámi požadovaných služeb, a také vás nebude zatěžovat zbytečnou administrativou.
 • Naši poradci využívají řadu podpůrných nástrojů, zejména unikátní komplexní poradenský software Galaxy, který předběhl svoji dobu.
 • Náš poradce vám bude moci věnovat více času, protože díky nižším firemním nákladům a menší reklamě platíme poradce lépe než konkurence.
 • Budete se mnohem lépe cítit, protože naše poradce učíme používat metodu finančního koučinku, která je založena na rovnocenném, vzájemně výhodném partnerství poradce s klientem.
 • Ušetříte peníze, protože pro vás umíme v řadě případů vyjednat mimořádné slevy.
 • Protože naše poradenství je zacíleno k dosažení vaší finanční svobody, tj. nezávislosti na pojistkách.

Nabízíme klientům komplexní poradenské služby, což v praxi znamená, že naši poradci vás a váš majetek umí nejen pojistit, ale zároveň vám poradit v oblasti investování nebo pro vás mohou zabezpečit nejvýhodnější hypotéku či vyvést vás z dluhové pasti. Výhodou pro vás může být fakt, že v našich řadách nenajdete žádné poradce-rychlokvašky. Všichni, kdo s námi chtějí spolupracovat, postupně procházejí náročným certifikovaným vzděláváním, které vedou firemní profesionální lektoři, resp. odborní garanti.

I když naši poradci mají k dispozici kanceláře, jsou ochotni za vámi zajet domů a poskytnout vám své služby v prostředí, ve kterém se cítíte nejkomfortněji.

Poradce vedeme také k tomu, aby své klienty neobtěžovali zbytečnou administrativou a nevyžadovali od nich důvěrné informace, které nejsou nezbytně nutné pro zpracování finančního plánu. V tom se lišíme od konkurence, která obvykle nutí své poradce, aby si tyto citlivé informace od klienta vyžádali dříve, než dojde k navázání důvěrného vztahu. Náš poradce naopak s vámi začne spolupracovat tím, že vás pozorně vyslechne, a pokud se tak domluvíte, na základě několika vstupních údajů s pomocí našeho programu Galaxy zpracuje výchozí analýzu vašich pojistných a finančních potřeb, tzv. DIAGNOSTIKU OSOBNÍCH FINANCÍ. Dozvíte se z ní, jaké můžete v případě pojistné události či v důchodu očekávat sociální dávky a kolik prostředků budete potřebovat pro doplnění příjmů k zabezpečení vašeho životního standardu či k realizaci svých životních cílů. Na základě těchto údajů se budete moci rozhodnout, jaký postup zvolíte a co budete od svého poradce požadovat.

I když v době nedostatečných finančních rezerv pojištění představuje důležitou formu ochrany finanční stability klienta, hlavním cílem dlouhodobé spolupráce našeho poradce s klientem je dosažení jeho finanční svobody. To předpokládá od samotného počátku spolupráce najít rovnováhu mezi pojistnými a investičními programy.

Pokud nemáte vytvořeny žádné finanční rezervy, měli byste být pojištěni prakticky na všechna rizika. Jakmile se vám ve spolupráci s poradcem podaří s pomocí spořicích a investičních programů vytvořit si základní rezervu pro pokrytí krátkodobých výpadků v příjmech, nemusíte být již dále pro to pojištěni, a tím se uvolní zdroje jednak pro kvalitnější pojištění důležitějších rizik, ale také pro investování, které vám v budoucnu zabezpečí úplnou či alespoň částečnou finanční nezávislost.

Pojištění

Proč si vybrat právě nás?

 • Nebudete přepojištěni nebo podpojištěni, protože pomocí našeho poradenského softwaru Galaxy umíme přesně nastavit pojistné částky.
 • Dozvíte se od nás, jaké můžete v případě nenadále události očekávat důchody, resp. sociální dávky, a vypočteme vám, kolik peněz budete potřebovat pro doplnění chybějících příjmů.
 • Spolupracujeme se všemi velkými pojišťovnami a řadou malých pojišťoven, což nám umožňuje vybrat pro vás nejvýhodnější pojistku a také komplexní servis vašich sjednaných pojistek.
 • Jsme skutečně nezávislí, protože neupřednostňujeme žádné partnery, a na rozdíl od konkurence, která totéž o sobě tvrdí, nepreferujeme žádný jejich produkt.
 • Nechceme před vámi nic skrývat, a proto na rozdíl od konkurence pracujeme téměř výhradně se standardními produkty pojišťoven.
 • Naši poradci jsou důkladně proškoleni interními profesionálními lektory s odbornou praxí a ne pouhými manažery, což je obvyklé u konkurenčních společností.
 • Nebudeme vás obtěžovat zbytečnou administrativou nebo vyžadováním informací, které nejsou nezbytné k tomu, abychom mohli poskytnout službu, o kterou jste nás požádali.
 • Budeme vám více naslouchat a méně radit, protože nám záleží na vytvoření rovnocenného, vzájemně výhodného a dlouhodobého partnerství.

Smyslem pojištění je doplnění ztráty příjmů nebo majetku po nenadálé události. Klíčovým problémem, s nímž si neví rady většina poradců, je přesný výpočet výše pojistných částek pro pokrytí chybějících příjmů. Z tohoto důvodu většina českých rodin sice bývá pojištěna, ale na nesmyslně nízké či naopak vysoké pojistné částky. V řadě případů klienti mají sjednány zastaralé předražené produkty, a teprve když potřebují, aby jejich pojistka zafungovala, zjistí, že své peníze obrazně řečeno vyhodili do kanálu. Přitom mohli mít za stejnou cenu výhodnější pojistku a nastavenou na odpovídající pojistné částky. A právě v tomto směru vám může náš poradce pomoci.

Rozhodnete-li se spolupracovat s námi, poradce vám s pomocí našeho unikátního programu Galaxy přesně vypočte, jakou částku budete potřebovat k „zalepení finanční díry“ při nenadálé události, a to se zohledněním sociálních dávek, doby čerpání renty, inflace a dalších důležitých faktorů. Teprve až na základě těchto informací vám navrhne řešení, tj. pojistný program nebo změny ve vašich pojistkách, a vše vám vysvětlí tak, abyste pochopili všechny důležité informace jak o nastavení pojistných částek, tak i o vybraných produktech. Dozvíte se od něj také řadu užitečných informací, např. o možnostech čerpání příspěvků zaměstnavatele na soukromé životní pojištění a daňových úlev.

Protože naši poradci mohou bez omezení nabízet klientům prakticky všechny standardní produkty pojistného trhu, mohou pro vás vybrat vždy nejefektivnější a zároveň i nejlevnější řešení.

Pojištění osob

Správně nastavené životní pojištění vám umožní zabezpečit sebe a vaše blízké pro případ nenadálého ohrožení vašeho zdraví či života a poskytne vám tím vnitřní klid, protože budete mít jistotu, že bude o vás i vaši rodinu v těchto případech postaráno.

Nejdůležitější součástí životního pojištění je pojištění pro případ smrti a pojištění dlouhodobé ztráty příjmů z důvodu nemoci či úrazu.

V obou případech je zapotřebí uvědomit si, že na prvním místě by měl být pojištěn hlavní živitel rodiny. Není výjimkou, že jsou pojištěni pouze rodinní příslušníci, a když se přihodí např. těžký úraz živiteli, životní úroveň rodiny bývá rázem neudržitelná, a tím i úroveň zabezpečení rodinných příslušníků.

Pojištění pro případ smrti

V případě pojištění smrti se běžně setkáváme s nahodile nastavenými pojistnými částkami, v nichž nejsou zohledněny pozůstalostní důchody, finanční rezervy a dluhy klienta či částky potřebné pro zabezpečení důležitých životních cílů, jako je např. podpora budoucího studia dětí. To všechno umí náš poradce vypočíst s pomocí programu Galaxy a najít optimální míru zabezpečení vaší rodiny.

Pojištění invalidity

Zatímco s poměrně levným úrazovým pojištěním se setkáváme u většiny klientů, daleko méně z nich je pojištěno na riziko invalidity. Přitom např. podle statistiky ve věkové skupině od 55 do 60 let je nyní invalidních více než pětina mužů a jen o něco málo žen. Někteří klienti sice mají sjednáno pojištění invalidity, ale pouze na 3. stupeň, protože u většiny starších pojistek není možné zvýšit míru ochrany. Přitom polovina všech invalidit z důvodu nemoci kosterní a svalové soustavy je důvodem pro přiznání 1. stupně invalidity. Může se tedy stát, že jste po dlouhá léta pojištěni na invaliditu, ale čerpat z pojistky nebudete moci, protože se na váš případ nebude vztahovat. Přitom invalidní důchod pro 1. stupeň invalidity je tak nízký, že vám neumožní pokrýt základní životní potřeby. Předpokládá se totiž, že si vzhledem k částečnému omezení pracovní způsobilosti budete schopni najít jinou vhodnou práci, což se vám nemusí podařit. A když k tomu ještě přičteme výluky obsažené v jednotlivých pojistkách, jimiž se prodejci pojistek neradi chlubí, a rozdílný přístup pojišťoven k vzniku nároku na pojistné plnění, vyplatí se vám přizvat si dobře proškoleného poradce, který s vámi tyto otázky probere, vypočte vám předpokládanou výši důchodů a pomůže vám optimalizovat vaše zabezpečení. Velmi důležité je, že náš poradce není pod žádným tlakem, aby upřednostňoval ten či onen produkt, a zná nejen přednosti, ale také slabiny jednotlivých pojistek, o kterých vás bude informovat.

Pojištění vážných onemocnění

I když pojištění vážných onemocnění v současném systému zdravotního zabezpečení nesehrává v životním pojištění klíčovou roli, může vám tento typ pojištění pomoci při zabezpečení kvalitnější zdravotní péče a doplnit chybějící příjmy v době, kdy budete pobírat pouze nemocenskou dávku. I v tomto případě se vám vyplatí přizvat si poradce, který umí porovnat pojistky pojišťoven podle rozsahu pojištění, čekacích dob a výluk. Pojišťovny mají také rozdílnou metodiku posuzování zdravotního stavu klienta při sjednání pojistné smlouvy a může se vám stát, že zatímco jedna pojišťovna vám ve stejném případě poskytne pojistné plnění, jiná je odmítne. Levnější pojistka, vzhledem k rozsahu pojistné ochrany, může být z těchto důvodů ve skutečnosti předražená.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění slouží pro doplnění ztráty příjmů v případě úrazu a pokrytí léčebných výloh. Zatímco krátkodobý výpadek příjmů z důvodu úrazu lze vyřešit tzv. denním odškodným, mnohem důležitější pro klienta je, aby v případě úrazu s trvalými následky obdržel dostatečně vysokou částku pro zabezpečení svého života a života své rodiny po celou dobu až do odchodu do starobního důchodu. Tu náš poradce umí vypočíst s pomocí programu Galaxy přesně a zahrnout do ní i takové potřeby, jako je pořízení výtahové plošiny, bytové úpravy, zakoupení elektrického invalidního vozíku apod. I vysoká pojistná částka nemusí být v tomto případě zárukou toho, že vám bude poskytnuto dostatečné pojistné plnění, protože každá pojišťovna má vlastní míru posuzování trvalých zdravotních následků úrazu.

V případě úrazového pojištění je také důležité vědět, jak jednotlivé pojišťovny posuzují rizikovost vašeho povolání a sportovních aktivit, což se zásadním způsobem promítá do ceny pojistek a výluk. Velké rozdíly jsou vidět u pojištění dětí, kde u jedné pojišťovny najdete pojistku, v níž je možné např. dítě sportovce bez omezení a zdravotních dotazníků pojistit až do 25 let věku, zatímco u jiné pojišťovny narazíte na řadu mnohdy nepřekonatelných překážek a přitom za její pojistku platíte vyšší částky než v předchozím případě.

Přístupy pojišťoven se odlišují i v nastavení limitních hodnot pojistných částek a míře administrativního zatížení klienta. V tomto ohledu vám může s výběrem správné pojistky pomoci pouze poradce, který pracuje se všemi produkty a ví o nich i to, co se pojišťovny snaží před ním ukrýt.

Pojištění majetku

Nedílnou součástí komplexního finančního poradenství je pojištění majetku. Součástí majetkových pojistek je řada užitečných připojištění, např. občanské odpovědnosti za škody způsobené vašimi rodinnými příslušníky, pojištění právní ochrany apod.

To, zdali máte sjednanou kvalitní pojistku, bohužel poznáte až poté, kdy vám vyhoří byt nebo vás navštíví zloděj. Pojišťovny mají nejen rozdílný přístup k posuzování pojistných událostí, ale i rozdílnou metodiku pro výpočet výše náhrady za majetkovou újmu. Důležité také je, abyste nebyli podpojištěni nebo přepojištěni. V prvním případě vám budou scházet peníze pro plnou náhradu vzniklé škody, ve druhém případě zbytečně přeplácíte pojišťovnu, protože nastavením pojistné částky překračujete maximální limit pojistného plnění. Může se to stát např. tím, že pojistku máte sjednanou na tzv. novou cenu, zatímco pojišťovna vám vyplatí pojistné plnění ve výši tzv. časové ceny, tj. po odečtení opotřebení a jiného poškození majetku.

I v tomto případě jste ve výhodě, spolupracujete-li s poradcem, který umí majetkové pojistky správně nastavit a má přehled o produktech všech pojišťoven. U majetkových pojistek je totiž rozumné alespoň jednou za dva roky nebo 3 měsíce před vypršením výpovědní lhůty provést její revizi a zamyslet se, zdali nelze za stejné peníze pořídit výhodnější produkt.

Pojištění domácnosti

Týká se vybavení vaší domácnosti, tedy nábytku, elektroniky, cenností, ale třeba i osobních věcí, jako je oblečení či sportovní potřeby. Obrazně řečeno, když byste do rukou vzali svůj byt a zatřásli jste jím, vše, co z něj vypadne, je předmětem pojištění domácnosti. Není to pravidlem, ale některé pojišťovny dokážou do tohoto pojištění zahrnout i věci uložené ve společných prostorách (například ve sklepě nebo kočárkárně) nebo třeba kolo uzamčené před obchodem.

Pojištění nemovitosti

Pojištění vás chrání v případě, že bude poškozena přímo vaše nemovitost – tedy samotná stavba (nikoli její vybavení). Může se týkat rodinných či bytových domů, jednotlivých bytů, rekreačních nemovitostí i dalších objektů jako například garáží, stodol, plotů. U tohoto pojištění je důležitá metodika, kterou pojišťovna používá pro výpočet pojistného plnění. Např. pokud vám vyhoří dům, otázkou je, zdali pojišťovna vypočte náhradu podle ceny cihly, nebo pro výpočet pojistného plnění použije tržní odhad ceny nemovitosti, která je obvyklá ve vaší lokalitě.

Pojištění vozidel

Mít svůj vůz či motorku kvalitně pojištěnou se vám vyplatí ve chvíli, kdy na cestách dojde k nečekané havárii nebo vám někdo ukradne vozidlo. Majitel motorového vozidla musí být ze zákona pojištěn pro případ, že svým vozidlem způsobí škodu ostatním. Jedná se o takzvané povinné ručení. Zároveň se však můžete pojistit i proti škodám, které vzniknou na vašem autě. To ošetřuje havarijní pojištění. A kromě toho nabízejí pojišťovny také celou řadu doplňkových pojištění, například pojištění skel či zavazadel, pojištění srážky vozu se zvířetem či nejrůznější asistenční služby.

Jelikož pojišťovny každý rok mění ceny těchto pojistek, vyplatí se vám každý rok před vypršením výpovědní lhůty zavolat si našeho poradce, který může nabízet prakticky všechna ručení a havarijní pojistky a nechat si od něj poradit. Ušetříte tím nemalé peníze. Kromě toho naši poradci dokáží vyjednat s pojišťovnou mimořádné slevy, které vaše pojištění ještě více zatraktivní.

Povinné ručení

Nebo také takzvané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Chrání vás pro případ, že svým vozidlem způsobíte někomu újmu. Například při dopravní nehodě někoho zraníte, poškodíte něčí auto, zničíte dopravní značku a vznikne tak škoda na majetku. Povinné ručení je ze zákona povinné, takže každý, kdo chce se svým vozidlem vyjet na pozemní komunikaci, je musí mít uzavřeno. U povinného ručení je nutné sledovat nejen cenu pojištění, ale také jak se pojišťovna chová při poskytování pojistného plnění. Příliš levná pojistka vám může způsobit problém, když z ní nebude pokryta plná výše škody a poškozený může po vás vymáhat doplatek.

Havarijní pojištění

Havarijním pojištěním chráníte své auto. Opravíte díky němu nejen pochroumané plechy po autonehodě, ale může zahrnovat i případy, že vám na auto při bouři spadne větev, že vám lak poškrábe hloupý darebák nebo že vám auto ukradnou. Každopádně se ale havarijní pojištění sjednává se spoluúčastí. Na úhradě vzniklé škody se tedy podílíte i vy. Jak vysokou spoluúčast zvolíte, záleží ovšem na vás.

Spoření a investování

Proč si vybrat právě nás?

 • naše nabídka spořicích a investičních nástrojů je komplexní, počínaje otevřenými podílovými fondy investičních společností Conseq, BNP Paribas, Pioneer, Franklin Templeton, Societe General, Credit Suise, NN Investment Partners, Generali Investment CEE, NN a řady dalších, investičních certifikátů společnosti Cyrrus, bank, většiny stavebních spořitelem a konče zprostředkováním projede cenných kovů ve spolupráci s firmou IBIS
 • naši investiční poradci procházejí náročným vnitrofiremním certifikovaným vzděláváním, které je zaměřeno nejen odborné znalosti, ale také na to, aby náš poradce uměl s vámi o investicích hovořit jednoduše a srozumitelně
 • k výpočtům naši poradci používají program Galaxy, který je zkonstruován tak, aby podporoval růst finanční gramotnosti nejen poradců, ale také klientů
 • nebude na vás vyvíjen tlak, abyste sdělovali informace, které nejsou nezbytné pro zabezpečení vámi požadovaných služeb nebo zpracování finančního plánu
 • metodicky se plně přizpůsobíme vašim požadavkům a nebudeme vás zatěžovat žádnou zbytečnou administrativou
 • po naší návštěvě se stanete imunní vůči „finančním šmejdům“ a bude obtížné vás napálit

To, že k zabezpečení životních cílů je zapotřebí mít peníze, ví asi každý. Jak ale docílit toho, aby se vaše peníze za rozumných podmínek zhodnocovaly, umí málokdo.

Podle průzkumu, který pro SMS v roce 2016 zpracovala agentura STEM/MARK, pouze necelých 7 % dotázaných považuje za vhodný doplňkový nástroj pro zajištění na důchod otevřený podílový fond nebo nákup jednotlivých akcií. Přitom necelých 15 % dotázaných je toho názoru, že je vhodné spořit si na důchod na běžných nebo spořicích účtech, které mj. i pro tyto účely využívá 48 % dotázaných. Podle nedávné studie EU má průměrný český obyvatel necelých 70 % svého finančního majetku uloženo v bankách, což je nejvíce ze všech zemí Evropské unie. Na druhé straně, náš průzkum také ukázal, že Češi jsou si vědomi toho, že financím nerozumí, a mají zájem dozvědět se více.

Z těchto důvodů naši poradci, než klientovi nabídnou konkrétní spořicí či investiční nástroj, pomáhají mu zorientovat se ve světě financí. Poradce vedeme k tomu, aby vás nepoučovali a jednali s vámi jako rovnocennými partnery. Lidé obvykle o investicích ledacos vědí, jen jim díky špatným zkušenostem a dezinformačním kampaním nerozumí a ani nemohou rozumět. Náš poradce plní roli finančního kouče, který klientovi hlavně pomáhá získané poznatky si přeuspořádat do logického celku.

Rozhodnete-li se spolupracovat s námi, náš poradce vám s pomocí programu Galaxy nejprve vypočte, kolik prostředků budete potřebovat pro zabezpečení svého cíle a jak jej lze dosáhnout pravidelným spořením, resp. investováním nebo jednorázovým vkladem. Zohlední přitom vliv inflace a také to, jak budete zhodnocovat nevyčerpané prostředky v průběhu realizace cíle. Teprve poté vám pomůže najít řešení, ať už výběrem vhodného produktu, nebo v případě zájmu hledáním rezerv na základě analýzy příjmů a výdajů.

Výhodou spolupráce s našimi poradci také je, že mohou pro vás svobodně vybírat produkty z rozsáhlé nabídky penzijních společností, otevřených podílových fondů, investičních certifikátů, bank či stavebních spořitelem a také vám mohou zprostředkovat nákup cenných kovů.

Pro spokojené stáří

Proč si vybrat právě nás?

 • Poskytneme vám pravdivé informace o vašem důchodovém zabezpečení, které se vláda snaží před námi zatajit, včetně podkladů, s nimiž pracuje důchodová komise.
 • S pomocí programu Galaxy umíme nejen poměrně přesně odhadnout reálnou výši penze, kterou můžete očekávat, a vypočíst potřebnou částku pro zabezpečení životní úrovně podle vašich představ, ale zároveň vám nabídnout optimální řešení k jejímu docílení.
 • Naše výpočty zohledňují inflaci, předpoklady demografického vývoje a řadu dalších faktorů, které nejsou běžnou součástí simulačních programů.
 • Dozvíte se také všechny podstatné plusy a minusy programů používaných pro důchodové zabezpečení.
 • Nejsme průtokový ohřívač, a proto se náš poradce může o vás trvale starat a poskytovat vám kvalitní servis.
 • Otázka zabezpečení životní úrovně budoucích důchodců se intenzivně věnujeme, o čemž také svědčí skutečnost, že jsme v roce 2016 ve spolupráci s agenturou STEM/MARK zpracovali výzkum veřejného mínění, o jehož výsledcích informovala většina médií v ČR.

V důsledku přetrvávající nízké porodnosti a prodlužujícímu se věku dožití bude v budoucnu, vzhledem k průběžnému systému financování, problematické udržet současnou úroveň důchodů. Podle odborných studií zpracovaných pro MPSV by budoucí generace důchodců měly počítat se snížením důchodů až o 50 %. Současně se má prodlužovat nejen věk odchodu do důchodu, ale také doba čerpání penze.

Chcete-li žít v důchodu podle svých představ, nespoléhejte se na stát a zabezpečte si doplnění zdrojů, které v důchodu budete potřebovat, včasným pravidelným či jednorázovým investováním. K tomu, abyste se v této problematice zorientovali, vám může pomoci náš poradce, který s pomocí programu Galaxy nejprve vypočte odhad vašeho budoucího důchodu a z rozdílu mezi vámi požadovaným příjmem a očekávaným důchodem částku, kterou budete potřebovat pro „zalepení důchodové díry.“ Odhady budou zpracovány v budoucí hodnotě, tzn. se zohledněním vlivu inflace. Po té vám nabídne vhodné produkty s investiční strategií odpovídající době investování, délce čerpání a vašemu investičnímu profilu. Dozvíte se od něj také, které programy a v jaké míře podporuje stát, popř. jak můžete zužitkovat podporu vašeho zaměstnavatele.

Máte-li zájem zjistit, jaký můžete reálně očekávat důchod podle kalkulačky MPSV, která byla novou vládou stažena z webových stránek, a kolik peněz budete potřebovat pro doplnění budoucího schodku v příjmech, použijte tuto kalkulačku.

Pokud chcete porozumět tomu, proč zřejmě nebude dostatek peněz v důchodové pokladně a zároveň si udělat představu, jak s klienty pracují naši poradci, přečtěte si tento článek v našem internetovém magazínu Esemeska.eu.

Doplňkové penzijní spoření

O důchodových pilířích slyšel snad každý. Zatímco první pilíř představuje státem garantovaný důchod, druhý byl zrušen, ve třetím pilíři českého důchodového systému najdeme penzijní připojištění a nově i tzv. doplňkové penzijní spoření. Funguje to tak, že si spoříte libovolnou částku a k tomu, co zaplatíte, dostáváte státní podporu (pokud si tedy ukládáte alespoň 300 Kč měsíčně). Maximální měsíční příspěvek státu je při měsíčních platbách 1 000 Kč a více 230 Kč. Pokud si budete ukládat více než 12 000 Kč ročně, můžete si peníze vložené do penzijního spoření odečíst z daní, a to max. 12 000 Kč při měsíční platbě 2 000 Kč a více. Příspěvek můžete získat také od svého zaměstnavatele v rámci firemních benefitů. Pro zaměstnavatele je díky daňovým úlevám příspěvek na penzijní spoření výhodnější než navýšení mzdy o stejnou částku.

Od roku 2017 můžete čerpat vyšší daňové úlevy. Za rok 2017 bude roční platba zaměstnavatele na smlouvu o penzijním připojištění, doplňkovém penzijním spoření a životním pojištění v úhrnu nejvýše 50 000 Kč (za rok 2016 je to 30 000 Kč) osvobozena od daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění. Do limitu nebude z příspěvku na smlouvu odvádět žádné daně zaměstnavatel ani zaměstnanec. Od základu daně za rok 2017 bude rovněž možné odečíst až 24 000 Kč (za rok 2016 je to 12 000 Kč) z důvodu plateb na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření. Na maximální daňový odpočet v rozsahu 24 000 Kč a daňovou úsporu 3 600 Kč (24 000 Kč × 15 %) dosáhnou občané spořící měsíčně na svoji smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření 3 000 Kč a více.

Co se děje s ukládanými penězi

Peníze, které si takto spoříte, spravují penzijní společnosti prostřednictvím účastnických fondů s různou investiční strategií. Vy sami si volíte, do jakého typu fondu budou vaše úspory investovat. Zda půjde o:

 • konzervativní fond s malou mírou rizika (rozkolísaností), ale také o to menším výnosem,
 • nebo vyvážený fond s vyšší kolísavostí a také vyšším výnosem, neboť fond zhodnocuje prostředky převážně v dluhopisech a částečně i v akciích,
 • nebo dynamický fond zaměřený především na akcie, kde lze dosáhnout ještě vyššího zhodnocení vložených peněz, ale míra rozkolísanosti strategie je nejvyšší.

Můžete také své peníze rozložit do všech fondů. Poměr, kolik prostředků kam poputuje, můžete v průběhu času měnit.

I když se penzijní spoření na první pohled zdá být pro klienta jednoznačně výhodné, je zapotřebí si uvědomit, že z těchto produktů nelze v případě potřeby vybírat prostředky, což v případě otevřeného podílového fondu není problém. Za nevýhodu může být považováno také to, že v době jednorázového čerpání částky nebo pravidelné renty může být cena investičního portfolia pro klienta nevýhodná, což lze v případě podílového fondu jednoduše vyřešit uplatněním metody „kup a drž,“ resp. posečkáním s čerpáním. Asi nejvýznamnějším rizikem penzijního spoření je nevyzpytatelnost politické situace. Může se stát, že nová vláda jiné politické reprezentace prosadí legislativní změny, které mohou značně oslabit tento nástroj.

Z tohoto důvodu je rozumné kromě penzijního spoření mít pro zabezpečení důchodu sjednány i jiné doplňkové produkty, zejména otevřené podílové fondy, popř. investiční životní pojištění, u něhož lze také čerpat daňové úlevy.

Co když máte uzavřeno původní penzijní připojištění

Možná patříte k těm bezmála pěti milionům Čechů, kteří vstoupili do třetího pilíře před rokem 2013 a uzavřeli tehdejší penzijní připojištění. Vaše peníze byly převedeny do transformovaných fondů, v nichž je stále poněkud nešťastně garantována návratnost vložených příspěvků. Tím, že na vašem účtu nesmí být zaznamenána ztráta, vaše vklady nelze investovat, což v praxi znamená, že se tyto peníze nezhodnocují. Z tohoto důvodu je rozumné raději zvolit rozkolísanější, ale zároveň výrazně výnosnější program a původní penzijní připojištění převést na formu doplňkového penzijního spoření.

Hypotéky a stavební spoření

Proč si vybrat právě nás

 • spolupracujeme s většinou bank a stavebních spořitelen v ČR a dokážeme pro vás nejen najít nejvhodnější produkt
 • zvýšíme vaši šanci získat hypotéku a umíme s bankou vyjednat výhodnější podmínky, než kdybyste si hypotéku zajišťovali sami
 • zbavíme vás administrativní zátěže
 • k hypotéce vám navrhneme a zabezpečíme optimální pojištění rizik
 • pohlídáme úrokové sazby vaší hypotéky a pomůžeme s její optimalizací, objeví-li se výhodnější řešení
 • máme hypoteční specialisty, kteří se v oblasti hypoték soustavně vzdělávají a mají vždy čerstvé informace, kterými zásobují naše poradce

Nebydlíte-li ve svém bytě a máte zájem tuto situaci řešit, náš poradce vám nejprve ukáže, jak by vypadala vaše finanční zátěž v případě čerpání hypotečního úvěru a jaký finanční přínos je možné očekávat z úspory nájemného. Současně ověří, zdali splňujete podmínky k získání hypotečního úvěru. Pokud se podaří případné potíže vyřešit a vy se rozhodnete spolupracovat s naším poradcem na zprostředkování hypotéky, najde pro vás s naším hypotečním specialistou nejvýhodnější nabídku, a pokud to bude možné, vyjedná pro vás bonusové podmínky. Současně vás zbaví části administrativní zátěže, která je průvodním jevem každé hypotéky. Všechny tyto služby poskytujeme zdarma, protože provize je součástí standardních poplatků hypotéky.

Hypotéka

Hypotéka (hypoteční úvěr) je dlouhodobý úvěr od banky. Aby vám banka hypotéku poskytla, musíte v první řadě zajistit splácení zástavním právem k nějaké nemovitosti, třeba i rozestavěné. Jinými slovy ručíte nemovitostí.

Podle toho, k jakému účelu půjčené peníze použijte, rozlišují banky účelovou hypotéku a hypotéku neúčelovou (takzvanou americkou hypotéku).

Účelová hypotéka

Úvěr můžete použít jen na ten účel, který je uvedený v úvěrové smlouvě. Nemusí jít jen o koupi nemovitosti, peníze můžete využít i na výstavbu nové nemovitosti, na rekonstrukci, na refinancování dřívějšího úvěru poskytnutého na financování nemovitosti nebo na vypořádání majetkových poměrů (společného jmění manželů nebo dědictví).

Hypotéku banka poskytne i na nákup družstevního bytu (přesněji na převod členských práv k bytu a úhradu členského podílu v družstvu), ovšem musíte ručit zástavním právem k jiné nemovitosti. Další možností je třeba předhypoteční úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření.

Úvěr banky poskytují až do výše 100 % hodnoty nemovitosti, ovšem je logické, že úroková sazba takového úvěru bude poněkud vyšší. Splácení si můžete naplánovat na 5 až 40 let. Když se rozhodnete o hypoteční úvěr požádat, musíte k žádosti o úvěr dodat veškeré nezbytné doklady, což zabere poměrně dost času. Teprve poté vydá banka své rozhodnutí. Nezapomeňte, že částka zaplacená na úrocích patří k položkám odečitatelným ze základu daně z příjmu – neplaťte zbytečně více, než musíte. Myslet byste měli také na vhodné pojištění, kterým zajistíte splácení hypotéky v případě dlouhodobé nemoci či pracovní neschopnosti, při ztrátě zaměstnání nebo smrti. I s pojistkou vám dokážeme pomoci.

Neúčelová (americká) hypotéka

Banka při poskytování tohoto typu úvěru nezkoumá, jak s finančními prostředky naložíte. Obvykle klienti peníze použijí na splacení spotřebitelských půjček nebo jako volné zdroje. Podmínky americké hypotéky však nejsou zdaleka tak výhodné jako u účelových úvěrů.

Stavební spoření

Stavební spoření je v současné době využíváno jednak jako střednědobý spořící nástroj a pro zabezpečení financování bydlení formou překlenovacího úvěru, který lze získat před naspořením cílové částky.

V současné době je možné uzavřít stavební spoření na minimální dobu 6 let (jde o takzvanou dobu vázací). Pokud tedy 6 let spoříte, nejlépe 20 tisíc korun ročně (což je zhruba 1 700 korun každý měsíc), získáte od státu každý rok příspěvek, jehož maximální výše je 2 tisíce korun.

Získat překlenovací úvěr ze stavebního spoření je možné už po dvou letech spoření a dosažení alespoň 40 procent cílové částky. Jelikož u stavebního spoření k poskytnutému úvěru obvykle postačí obyčejné ručení, překlenovacím úvěrem je možné doplnit chybějící zdroje k získání hypotéky za výhodných podmínek. To umožňuje řešení bytové otázky i v situaci, kdy nemáte naspořeny žádné prostředky. Jeho nevýhodou je, že nejdříve splácíte úroky z celé cílové částky a úvěr se vlastně nesnižuje.

Řádný úvěr po ukončení stavebního spoření je v současné době vzhledem k výhodným úrokům hypoték využíván minimálně. Nejpřijatelnější podmínky úvěru budete mít, pokud nepřesáhne půl milionu korun. Pro vyšší částky je nyní hypotéka po všech stránkách výhodnější. Takže třeba na rekonstrukci koupelny se úvěr ze stavebka hodí určitě lépe než podstatně dražší spotřebitelský úvěr, ale na koupi bytu lze spíš doporučit hypotéku. A také je důležité pamatovat na to, že spořitelna bude chtít vidět doklady o tom, na co byly peníze z úvěru použity.

I když se stavební spoření stalo oblíbeným nástrojem pro střednědobé zhodnocování úspor, lze předpokládat, že v budoucnu bude čerpání státního příspěvku vázáno na bytové účely. Nevýhodou stavebního spoření jako nástroje zhodnocování úspor je, že optimální nastavení plateb na čerpání maximálního příspěvku u nízkopříjmových rodin odčerpává z rodinného rozpočtu příliš velkou částku, což se může negativně projevit v nedostatečném pojištění nebo investování pro zabezpečení dlouhodobých cílů.

Stavební spoření má – ostatně jako všechno – své výhody a nevýhody. Pokud je vypovíte dříve, přijdete o státní podporu. Ale třeba zase úvěr ze stavebního spoření je možné kdykoliv zcela splatit nebo posílat mimořádné splátky bez jakýchkoli sankcí.

Konsolidace půjček

Pokud nestíháte splácet svoje dluhy a ocitli jste se v dluhové pasti, můžeme vám také pomoci, a to tím, že pro vás vyjednáme podmínky pro získání nové zastřešující půjčky s delší dobou splatnosti a nižším úročením, pomocí které splatíte stávající dluhy. Tím se vám uvolní ruce k zabezpečení ostatních potřeb.

Naše služby