Otázky a odpovědi

K provizím a podpoře poradců

Nechci si sám navolávat schůzky a ani si hledat nové kontakty. Umíte to pro mě zajistit?

Naši manažeři spolupracují s call centry, které pro poradce dokážou sjednat dostatečný počet schůzek, aniž by jim k tomu museli poskytnout své kontakty. Tuto službu u nás využívají zejména nováčci, kteří se učí komplexnímu poradenství na tzv. studených kontaktech a ne ve své rodině či u svých známých, jak to dělá konkurence. Pro svou rodinu naši poradci obvykle zprostředkovávají produkty až ve chvíli, kdy se sami přesvědčí, že znají všechny plusy a minusy toho, co klientům nabízejí. Budete-li s námi spolupracovat, naučíme vás, jak získávat od klientů doporučení, aniž byste o ně museli požádat, a jak si navolat schůzku způsobem, který je příjemný pro vás i pro klienta. Chcete-li se seznámit s tím, jak funguje většina firem tvořících naši konkurenci, přečtěte si tento článek.

Jak je to u vás s výplatními termíny? Platíte poradcům zálohy?

Provize jsou u nás vypláceny ve dvou splátkách. 1. splátka je poukazována na účet k 15. dni v měsíci a je ve výši 50 % očekávaných provizí po odečtení případných závazků (např. faktury za telefon, nesplacená storna atd.). Tato částka je zálohou, která se zaokrouhlí na celé pětitisíce směrem dolů a vyplatí tehdy, jestliže činí minimálně 10 000 Kč. 2. splátka (vyúčtování) je poukázána na účet až po schválení výpočtu poradcem, který obdrží v posledním dni v měsíci. Nováčci, kteří mají smluvní vztah s SMS kratší než 6 měsíců, mohou od nás obdržet zálohově 50 % očekávané provize, max. 3 000 Kč za jednu smlouvu. Jejich záloha však může maximálně činit 30 tis. Kč měsíčně a je zaokrouhlena na celé tisíce směrem dolů. Zálohy však z logických důvodů nejsou poskytovány na smlouvy vlastní a rodinných příslušníků.

Jak u vás řešíte storna?

Kopírujeme je přesně podle pojišťoven, což není v naší branži běžné. Některé firmy jsou na své poradce přísnější než pojišťovny, účtují jim vyšší storna a vytvářejí z toho zdroj pro financování jiných potřeb nebo zisk pro majitele. Navíc, v SMS pro úhradu storen netvoříme žádný zádržný fond, do něhož by poradci museli přispívat ze svých provizí. Riziko, že poradci nebude možné storno strhnout, protože nemá dostatečnou provizi, nese částečně manažer a majitelé SMS, kteří pro tento účel vytvářejí ze svých odměn rezervní fond společnosti. Manažer totiž u nás ručí za nedobytné pohledávky za svým poradcem pouze do výše 15 tisíc Kč. Nemusí se tedy bát, že jej poradce provádějící dobře maskované nekalé praktiky finančně zruinuje. Tím, že máme vytvořený velmi silný rezervní fond, nedochází u nás k žádnému opožďování provizních plateb, což je problémem většiny společností zastřešených broker poolem.

Kolik procent z provizí musí vaši poradci přispívat do storno fondu?

Od 1. 12. 2016 je u nás zprostředkovatel s průměrným provizním stornem 12 a více procent povinen tvořit si stabilizační účet, který jej ochrání před storno provizemi po případném ukončení spolupráce s SMS. Bývalý zprostředkovatel má přitom jednoznačný nárok na celý zůstatek stabilizačního účtu po úhradě všech případných storen, což není obvyklé u jiných společností. Navíc, jeho výše je limitována podle vzorce „provize za posledních 12 měsíců x 1,5 x Ø storno“. Každý měsíc se zprostředkovateli s tímto a vyšším stornem odkládá z provizí do stabilizačního účtu procento odpovídající jeho průměrnému stornu až k dovršení limitované rezervy. Hodnota stabilizačního účtu se vypočítává každý měsíc. Pokud má zprostředkovatel na svém stabilizačním účtu odloženo více peněz než nově vypočtená hodnota jeho stabilizačního účtu, přeplatek se mu automaticky vrátí. Má-li zprostředkovatel stabilizační účet vytvořen a podaří-li se mu snížit Ø storno pod 10 %, jeho stabilizační účet bude zrušen a celý vyplacen. Mírné podmínky pro tvorbu rezerv, ve srovnání s konkurencí, jsou nás také proto, že finanční stabilitu SMS zabezpečují její majitelé rezervním fondem, do něhož odkládají podle aktuální potřeby část svých odměn. Manažeři u nás totiž ručí za dluhy svých poradců pouze do výše 15 tis. Kč. Chcete-li se o našem stabilizačním účtu dozvědět více, napište nám nebo nás navštivte. Představu o tom, jak vysoký stabilizační účet byste u nás měli, si můžete také udělat s pomocí této kalkulačky.

Když k vám nastoupím, kolik procent z provizí budu muset přispívat do rezervního fondu?

Každý, kdo u nás nastoupí si od 1. 12. 2016 musí vytvořit tzv. stabilizační účet, který slouží výhradně pro úhradu storen po případném ukončení spolupráce s SMS. Proto si budete do něj v prvních 12 měsících odkládat 10 % ze svých provizí, minimálně však ve výši vašeho průměrného storna, což platí v případě, že za vás manažer převezme zvýšenou odpovědnost. Pokud tak neučiní, počítejte s tím, že se vám bude do stabilizačního účtu po dobu dvou let odkládat 20 % z provizí, nejméně však ve výši průměrného storna. Po uplynutí této lhůty bude proveden výpočet vašeho stabilizačního účtu podle vzorce „provize za posledních 12 měsíců x 1,5 x Ø storno“. Pokud budete mít na svém stabilizačním účtu odloženo více peněz, než je tato částka, bude vám přeplatek automaticky vyplacen. Podaří-li se vám snížit své Ø storno pod 10 %, váš stabilizační účet bude zrušen a celý vám bude vyplacen. Nejúčinnější prevencí před storny je však komplexní zabezpečení potřeb klienta s následným servisem a to také z toho důvodu, že u nás se procento storna počítá jako celkový podíl záporných odměn vůči kladným odměnám. Zvyšováním podílu produktů, u nichž se storno neuplatňuje (např. neživotní pojištění, investice), se zároveň snižuje i hodnota průměrného storna. Kromě toho, nováčci musí počítat i s tím, že z důvodu ochrany před podvodníky budou moci po dobu jednoho roku za sjednané produkty na výplatu obdržet v každém měsíci maximálně 90 tis. Kč při vyšší manažerské odpovědnosti, resp. 80 tis. Kč po dobu dvou let při snížené manažerské odpovědnosti. Nárok na doplatek nevyplacené části provize má nováček až po uplynutí této lhůty.

Vedení naší firmy tvrdí, že je nezodpovědné, když firma v podmínkách pětiletého storna životních pojistek ze zadržených provizí nevytváří rezervní fond. Jak se na to díváte vy?

Storna poradců, s nimiž jsme ukončili spolupráci, musí naše firma nejprve za ně zaplatit a teprve poté je můžeme po nich vymáhat, což je mnohdy komplikované a někdy nemožné. Doposud u nás pro tyto a jiné účely majitelé SMS vytvářeli rezervní fond ze svých odměn. Manažeři u nás totiž ručí za dluhy svých poradců pouze do výše 15 tis. Kč. Vzhledem k prodloužení storno období životního pojištění jsme od 1. 12. 2016 zavedli tzv. stabilizační účet pro všechny zprostředkovatele se stornem 12 a více procent. Na rozdíl od konkurence je však zastropován (provize za posledních 12 měsíců x 1,5 x Ø storno) a slouží zprostředkovateli výhradně k ochraně před storno provizemi po případném ukončení spolupráce s SMS. Tím se náš stabilizační fond zásadně liší od různých zadržovacích, rezervních, storno či jiných fondů, u nichž zadržené provize rostou bez omezení a stávají se mnohdy zdrojem odměň pro majitele či TOP management těchto firem. Chcete-li se o našem stabilizačním účtu dozvědět více, napište nám nebo nás navštivte. Představu o tom, jak vysoký stabilizační účet byste u nás měli mít, si můžete také udělat s pomocí této kalkulačky.

Zajímalo by mě, zdali stejně jako u nás nyní rozkládáte výplatu provizí do několika let.

Otázku případného rozložení provizí ponecháváme výhradně na našich partnerech. Některé pojišťovny na prodloužení storno období zareagovaly zvýšením provizí, jiné nám nabídly možnost rozložení provize na několik splátek, které v celkovém součtu poradcům nabízejí vyšší zhodnocení, než je tomu doposud. Faktem je, že pokud bychom, stejně jako konkurence, pod záminkou posílení finanční stability firmy začali zadržovat zprostředkovatelům výplatu provizí, mohlo by vedení naší firmy či její majitelé na tom výrazně zbohatnout. To však z etických důvodů odmítáme. Na druhé straně, vedeme naše poradce k tomu, aby si sami vytvářeli finanční rezervy pro případná budoucí storna a těm čelili zejména kvalitním komplexním poradenstvím a servisem.

Vyplácíte poradcům i tzv. následné provize?

Ano. Z každé koruny, kterou obdržíme od partnera, 42 haléřů získává Junior poradce bez ohledu na to, zdali se jedná o běžnou či následnou provizi. Z provize Junior poradce jsou odvozeny provize na všech kariérních stupních. Následné provize tudíž u nás netvoří zdroj pro odměňování vrcholových manažerů, jak je tomu u některých našich konkurentů. O tom, že se vůbec nejedná o malé částky, se můžete přesvědčit s pomocí naší provizní kalkulačky.

Tvrdíte, že máte z konkurenčních firem nejvyšší provize. To ale o sobě říkají i vaši konkurenti.

Peníze na provize nejde vykouzlit. Tím, že patříme mezi největší firmy a navíc s vysokým kreditem, většina našich partnerů se s námi dělí o odměnu, která je zakomponována do ceny produktu velkoryse, a poskytuje nám z ní nejvyšší možný podíl. Výjimkou jsou případy, kdy máme o něco nižší provizní podíl z produktů, protože je odmítáme upřednostňovat nebo je naši poradci zprostředkovávají ve výrazně menším objemu. Ze všech plateb, které obdržíme od našich partnerů, celých 84 % je vypláceno formou provizních odměn a na podporu kanceláří. Přibližně 8 % plateb od partnerů slouží pro pokrytí administrativních nákladů, resp. servisních služeb, a pouze 8 % plateb od partnerů je určeno pro tvorbu rezerv a výplatu dividend akcionářů SMS. Ve všech ostatních firmách naší velikosti pobírají majitelé těchto společností výrazně vyšší odměny a také jejich náklady na administrativu a marketing jsou nesrovnatelně vyšší, než je tomu u nás. Z tohoto důvodu do provizí přesouvají zhruba o třetinu méně plateb od partnerů než my. Aby jejich manažeři neutekli k nám za vyšší provizí, zvyšují jejich rozdílové provize na úkor poradců zařazených do nižších kariérních stupňů, kterých je v jejich firmách většina.

V některých menších firmách prý platí poradce lépe než vy. Co na to říkáte?

Pokud tyto malé firmy s několika poradci jsou zastřešené broker poolem a netvoří vícestupňový systém řízení, mohou teoreticky poradcům nabídnout i vyšší provize než my. Je to však na úkor kvality servisu a kariérního růstu, který je tím znemožněn. Tím, že tyto firmičky nemají dostatek prostředků pro vytvoření rezervního fondu, často mívají problém s včasným vyplácením provizi a jen menšina z nich přežije první dva roky své existence. Více informací o tom, jak fungují broker pooly se dozvíte z tohoto článku.

Slyšel jsem, že vaši poradci sice mají vyšší provize, ale vydělávají méně, protože neumí klienty vytěžit. Co je na tom pravdy?

Průměrná provize poradců (bez manažerů), kteří se v měsíci lednu 2016 podíleli na 90 % produkce SMS, činila 42 000 Kč. Přestože většina našich poradců zabezpečuje klientům komplexní služby, vč. majetkových pojištění a investic, myslíme si, že v tomto ohledu stále máme nemalé rezervy a že výdělek našich poradců z tohoto důvodu bude nadále růst.

V konkurenční firmě mi chtějí zaručit zařazení na vyšší pozici a tím i vyšší provize. Jste ochotni udělat pro mě totéž?

Na úrovni firmy ne, protože to považujeme za nespravedlivé vůči ostatním poradcům. I když to nepodporujeme, našim manažerům nezakazujeme, aby se mohli s poradcem domluvit, že mu v případě sestupu z pozice budou část své rozdílové provize vracet. V praxi tyto záruky jiných firem většinou fungují pouze do chvíle, než k nim nastoupíte a přivedete do ní pár svých známých. Jakmile klesne vaše výkonnost a přestanete se jim rentovat, zpravidla se vás zbaví a tím také nebudou muset vůči vám dodržovat to, co vám slíbili. Pokud vás tato problematika zajímá, přečtěte si tento článek F. Saidla, v němž se dozvíte, jak fungují tyto společnosti.

Ve vašem kariérním řádu je na nejnižší pozici uváděn Junior poradce. Slyšel jsem však, že když u vás nastoupím, budu pobírat méně, než tvrdíte.

Rozhodující pro vaše zařazení do dané pozice je sjednání smlouvy o obchodním zastoupení. K tomu je jednak zapotřebí registrace PPZ u ČNB a dále absolvování prvních 3 seminářů Produktové abecedy. Do té doby nejste oprávněni samostatně jednat s klientem a za smlouvy sjednané s vaší spoluúčastí plně ručí váš manažer. Během doby vašeho zácviku a to až k dosažení 70 tisíc bodů produkce, můžete být za svoji produkci odměňován min. ve výši 67 % provize, kterou by za stejnou produkci obdržel Junior poradce. Snížená částka provize je vypočtena tak, aby vykompenzovala registrační poplatek ČNB (10 tis. Kč) a školné za Abecedu, kterou u nás za nováčky obvykle hradí jejich manažer.

Ke kariéře poradce v SMS

Smlouva, kterou mám sjednanou s v konkurenční firmě, mi neumožňuje u vás ihned nastoupit. Byl bych za to pokutován. Máte na to nějaký recept?

Tzv. konkurenční doložku, která zakazuje po ukončení spolupráce nadále působit ve stejném oboru činnosti, využívá řada firem, ale protože jsou většinou z důvodu své formulace a širokého pojetí právně nevymahatelné, v praxi se příliš neuplatňují – plní tak především preventivní funkci strašáka. Aby bylo možné sankční plnění v těchto případech vymáhat, musí být ve smlouvě podmínky uvedeny v soulad s dobrými mravy a vzájemně vyvážené, což v praxi znamená, že po druhé smluvní straně lze legitimně požadovat, aby po určitou dobu nepracovala pro konkurenční firmu se stejným či obdobným zaměřením, jestliže dotyčný za to obdrží přiměřenou finanční kompenzaci či jiné výhody vyvažující předmětný zákaz. Zároveň by měl být tento požadavek logicky odůvodněn a to rizikem poškození smluvní strany v případě poskytnutí specifického know-how, za což rozhodně nelze považovat standardní know-how manažera či poradce. Stejně tak absurdní je podle nás vymáhat fiktivní částky za účast v běžném systému vzdělávání, což lze považovat za skryté ujednání o konkurenční doložce se všemi důsledky z tohoto vyplývajícími.

Máte ve smlouvě o obchodním zastoupení konkurenční doložku?

Ne. Měli jsme ji, ale v praxi nebyla využívána. Proto jsme se rozhodli ji ze smluv vypustit. Každý tedy může od nás odejít bez obavy z případných sankcí.

Chtěl bych u vás pracovat jako poradce, ale nechci být OSVČ. Je to možné?

Možné to sice je, ale jen málo manažerů bude souhlasit s tím, abyste se stali jeho zaměstnancem. Abyste totiž jako poradce mohli uspět, je k tomu zapotřebí mít zdravé sebevědomí, být samostatný a hlavně houževnatý při překonávání překážek, s nimiž se v průběhu své kariéry zákonitě setkáte. Lidé se zaměstnaneckým myšlením a bez zdravé sebedůvěry mají v našem oboru jen malou šanci uspět. Jako zaměstnanec byste byli výrazně více zdaněni, což je také důvodem, proč tuto formu spolupráce v poradenství uplatňuje málokdo. Přesto někteří naši manažeři bývají ochotni zaručit nováčkům stabilní příjem (fixní plat), který je záměrně výrazně nižší než provize, na kterou by za běžnou produkci měli nárok. K tomu se jim musí zároveň zavázat, že budou provádět činnosti v dohodnutém rozsahu. Daleko efektivnější řešením pro vás bude, když se obejdete bez těchto záruk. Stačí, když si z prvních provizních záloh vytvoříte dostatečný rezervní fond pro pokrytí budoucích výkyvů v příjmech a váš problém bude tímto vyřešen.

Neumím pracovat s počítačem a nemám notebook. Jaké mám šance u vás uspět?

Pokud se nebráníte učit se novým věcem, máte pozitivní vztah k lidem a sálá z vás energie, proč byste neuspěli? Zabezpečení technického vybavení u nás není žádný problém. Poskytujeme totiž poradcům notebooky, přenosné tiskárny a řadu dalších vymožeností. O našich benefitech najdete víc informací na této stránce.

Cítím se ve své firmě vyhořele. Myslíte si, že se znovu nastartuji, když nastoupím k vám?

Odpověď na tuto otázku nejspíš najdete v tomto článku.

Mám více než 50 let. Budete mě ve vaší firmě chtít?

To záleží na tom, jakého manažera si vyberete pro spolupráci. I když jsme z hlediska věkového průměru poměrně mladá firma, poradci našich konkurentů jsou obvykle ještě mladší a tam by vás zřejmě nepřijali. Při výběrovém řízení bude více záležet na vašem mentálním stáří než na počtu křížků. jich mám také více než padesát a cítím se v naší firmě skvěle ;-)

Když se spolu rozloučíme, budu muset uhradit dotované vzdělávání, jak je tomu u jednoho z vašich konkurentů?

Ne, něco takového u nás nepřichází v úvahu, protože to považujeme za neetické.

Má vliv na zařazení do kariérního stupně to, když přivedu do vaší firmy další poradce?

Ano, protože jejich produkce se přičte pro účely zařazení do kariéry k vaší produkci. Jakmile dosáhnete pozice senior poradce, budete se moci rozhodnout, zdali se chcete stát manažerem a vést poradce, které jste do naší firmy přivedl.

Byli jsme před vámi varováni, že prý vyhazujete poradce. Co je na tom pravdy?

V roce 2014 jsme přijali koncept ukončit v průběhu roku 2015 spolupráci se všemi poradci, kteří bez vážného důvodu v dlouhodobém průměru vydělávají měsíčně méně než 15 tis. Kč. Dospěli jsme totiž k názoru, že ponechání nevýkonných poradců v týmech není fér jak vůči ostatním členům týmu, kterým tito poradci berou energii, tak i vůči nim samotným. Požádali jsme tedy manažery, aby se s takovýmito poradci rozloučili, v důsledku čehož v roce 2015 sice došlo k poklesu počtu našich poradců o cca 200 osob, ale současně k dramatickému nárůstu průměrného výdělku poradců SMS, který v listopadu 2015 dosáhl úrovně 42 tis. Kč a k nárůstu obratu společnosti, který v uvedeném měsíci dosáhl rekordních 30 mil. Kč.

Pracují v konkurenční firmě. Když k vám budu chtít přestoupit, jakou pozici mi nabídnete?

To bude záležet na tom, jak se dohodnete se svým manažerem. V následujícím čtvrtletí však budete muset svou výkonností zařazení do tzv. nastřelené pozice potvrdit. V naší společnosti poradci mají totiž garantované pozice až po dosažení stanoveného počtu bodů. Více informací o tom najdete zde.

Ke značce SMS

Proč jste na veřejnosti méně vidět než vaše konkurence?

Je to tím, že raději podporujeme naše klienty, než utrácíme peníze za reklamu. Prostředky, které takto ušetříme, poskytujeme našim poradcům formou vyšší provize a ti mohou díky tomu svým klientům věnovat více času než poradci konkurenčních společností. Aby si vydělali, nemusí zprostředkovávat předražené produkty a mohou si dovolit poskytnout své služby i těm, kdo mají „hluboko“ do kapsy. I přesto investice do reklamy zcela neopomíjíme, pokud tím můžeme současně podpořit smysluplné projekty zaměřené na zvýšení společenské gramotnosti a aktivního přístupu k životu. Jsme generálním partnerem kampaně Celé Česko čte dětem a spolupracujeme i s agenturou STEM/MARK na společensky prospěšných výzkumech veřejného mínění. Věříme, že díky tomu a kvalitní práci našich poradců povědomí o naší firmě bude postupně růst.

V čem se nejvíce odlišujete od svých konkurentů? Prosím o stručnost!

Nenařizujeme poradcům a manažerům, co mají dělat, lépe je odměňujeme a více podporujeme, neupřednostňujeme žádného partnera nebo produkty, nelžeme a nezatajujeme důležitá fakta, na čem se domluvíme, to platí.

Všechny poradenské firmy se vyjadřují podobně jako vy, ale v praxi se chovají jinak. Dá se vám věřit?

Máte pravdu, v době řádění finančních šmejdů je velmi těžké uvěřit tomu, kdo nelže, když hovoří stejně jako lhář. I když se v maximální míře snažíme odlišit od našich konkurentů skrytě podporujících nekvalitní práci poradců, naše snaha přichází vniveč ve chvíli, kdy selhávají jednotlivci. A to nemůže vyloučit žádná firma. Abyste si udělali představu o tom, jaké prostředí můžete očekávat v naší firmě, jakou máme filozofii, jaké názory mají majitelé Esemesky, odborní garanti, ředitelé a naši poradci, přečtěte si pár článků v našem internetovém magazínu Esemeska.eu. Poté si položte znovu stejnou otázku a pokuste se na ni nalézt odpověď sami.

Podílí se u vás poradci nebo manažeři na úhradě nákladů na reklamu?

NE, vše hradí firma.

K metodice a systému vzdělávání

V naší firmě tvrdí, že u vás nemáte kvalitní vzdělávání. Co vy na to?

Že to není pravda. Všichni nováčci u nás absolvují šestidenní kurz Produktové abecedy zakončený zkouškou odborné způsobilosti a dvoudenní kurz Obchodní abecedy, na nějž je navázána řada seminářů se zaměřením na obchodní dovednosti a dvě úrovně kurzů tzv. Obchodní akademie určených pro pokročilé poradce. S růstem kariérní pozice je spojena povinnost absolvovat tzv. certifikační vzdělávání, které hradí SMS. Pro každý kariérní stupeň počínaje pozicí „Poradce“ do pozice „Senior poradce“ jsou stanoveny 3 celodenní certifikační semináře, které rozšiřují odbornost poradce. Většina vzdělávacích programů zařazených do naší Akademie jsou však semináře s dobrovolnou účastí. Poradce u nás školí tým profesionálních lektorů s odbornou praxí, což jednak zabezpečuje vysokou úroveň vzdělávání, ale zároveň umožňuje zavádět nejnovější poznatky a metody jednání s klientem do poradenské praxe. Tím se lišíme od našich konkurentů, kteří se chlubí svým systémem vzdělávání, ale ve skutečnosti proškolení poradců zabezpečují pouze jejich manažeři. Z takovýchto seminářů si mohou poradci odnést jen neúplné či zkreslené informace a není divu, že při jednání s klienty používají zastaralé postupy založené na manipulacích.

Vaši poradci prý neumí zpracovat klientovi finanční plán. Je to pravda?

Na tuto otázku se nedá jednoznačně odpovědět. Ačkoliv všichni naši poradci jsou našimi profesionálními lektory zaškoleni na zpracování finančního plánu s pomocí našeho unikátního softwaru Galaxy, záleží na nich samotných, zdali se rozhodnou při jednání s klientem tento program použít. Může se tedy stát, že někteří naši poradci pracují s klienty jinou metodou bez písemného zpracování finančního plánu. To však automaticky neznamená, že odvádějí nekvalitní práci. Manažerům a poradcům sice umožňujeme, aby se samostatně rozhodovali o tom, jak budou vést jednání s klientem, na druhé straně však netolerujeme nízkou kvalitativní úroveň poradenských činností. V posledních letech trvale zvyšujeme tlak na kvalitu poradenství a budeme v tom i nadále pokračovat.

Čím se metodicky liší váš postup tvorby finančního plánu od konkurence?

Konkurenční firmy v první fázi u klienta provádějí analýzu osobních příjmů a výdajů, z níž vychází všechny návrhy řešení. Nevýhodou tohoto postupu, který je inspirován evropskou legislativou (směrnicemi MiFID), je, že poradce vyžaduje od klienta osobní údaje dříve, než si získá jeho důvěru. V posledních létech jsou klienti opatrnější, a proto odmítají některé citlivé informace poskytnout dřív, než se ujistí k čemu budou použity. Naproti tomu naše metodika tvorby finančního plánu vychází z tzv. diagnostiky osobních financí, což je analýza pojistných potřeb a osobních cílů klienta. Na základě několika údajů náš poradce s pomocí unikátního softwaru Galaxy nejprve vypočte klientovi všechny sociální dávky, které by pobíral v případě ztráty pracovní způsobilosti a předpokládanou výši starobního a invalidních důchodů. Současně provede přesný výpočet pojistných částek pro doplnění chybějících příjmů, resp. investic pro realizaci osobních cílů, s přihlédnutím k inflaci a zhodnocování prostředků v průběhu čerpání rent. Teprve po té náš poradce hledá s klientem řešení ať už vyladěním stávajících pojistek a investic nebo sjednáním nových produktů. V rámci této fáze, kterou nazýváme SMS konsolidací osobních financí, náš poradce může v případě zájmu pro klienta zpracovat analýzu příjmů a výdajů, kterou na začátku tvorby finančního plánu provádějí poradci konkurence.

Jak podporujete své partnery?

Na rozdíl od konkurence neupřednostňujeme žádného z nich. Každý, kdo s námi chce spolupracovat, má stejné podmínky jako kterýkoliv jiný partner. Musí počítat zároveň s tím, že naše poradce budeme pravdivě informovat nejen o plusech jeho produktů, ale zároveň i o všech jeho slabinách. Na druhé straně umožňujeme našim manažerům, aby si mohli dohodnout školení svých poradců, s kým uznají za vhodné.

Máte nějaké exkluzivní produkty?

Nemáme, protože je nechceme mít. Zprostředkováváme zásadně standardní produkty se standardně nastavenou nákladovostí pro klienta. Za firemními produkty se často ukrývají předražené pojistky, o kterých tyto firmy tvrdí, že jsou pro klienta výhodnější. Mnohdy jsou sice levnější, ale poskytují klientům menší pojistnou ochranu než standardní produkt. Druhým důvodem je, že se nechceme zavázat žádnému partnerovi, že budeme upřednostňovat jeho produkt před ostatními, a to i za cenu nižších provizí, než bychom mohli od něj získat.

Budu moci u vás sjednávat také investice?

Ano, pokud úspěšně složíte zkoušku odborné způsobilosti a stanete se naším tzv. vázaným zástupcem, což je rovněž podmínkou kariérního postupu z pozice Junior poradce. Pro poskytování investičního poradenství nyní máme zasmluvněných celkem 6 společností, vč. zprostředkování prodeje investičních kovů.

Říká se o vás, že se vaši poradci živí přepojišťováním, protože nic jiného neumí. Je to pravda?

Ve svobodném prostředí naší společnosti nelze zcela vyloučit, že v jednotlivých případech může k tomu po určitou dobu docházet. Přichází k nám totiž řada poradců od konkurence, kde je to naučili. Stále zdokonalujeme monitoring, abychom případy nekvalitní práce a neodůvodněného přepojišťování včasně odhalili a uměli jim zamezit.